Järjestön säännöt

## Järjestön säännöt

1§ – Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

a. Yhdistyksen nimi on Toimittajat ilman rajoja, Suomi/Reportrar utan gränser, Finland, ja sen kotipaikka on Helsinki.

b. Yhdistys on kansainvälisen, Ranskasta käsin toimivan Reporters sans frontières/Reporters without Borders International-järjestön alajaosto.

c. Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

2§ – Tavoitteet

Toimittajat ilman rajoja on järjestö, joka

a) kokoaa ja levittää tietoa rikkomuksista lehdistönvapautta vastaan kaikkialla maailmassa

b) protestoi valtiovaltaa ja hallituksia vastaan, jotka rajoittavat ilmaisun- ja lehdistönvapautta.

c) tukea toimittajia, jotka on vangittu tai joita on vainottu heidän harjoittaessaan ammattiaan. Yksi tapa avustaa heitä on kummitoiminta.

d) jatkokouluttaa ongelmamaiden toimittajia

e) tukee vainottuja toimittajia, jotka hakevat Suomesta turvapaikkaa

f) tekee yhteistyötä Pohjoismaiden ja muiden Suomen lähialueiden ilmaisu- ja lehdistönvapautta edistävien järjestöjen kanssa sananvapauden edistämiseksi ja toimittajien toimintaedellytysten kehittämiseksi.

3§ – Jäsenet

Toimittajat ilman rajoja -yhdistyksen muodostavat sen jäsenet. Jäseneksi hyväksytään jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on maksanut säädetyn jäsenmaksun. Jäsenet voivat olla sekä yksityishenkilöitä että juridisia yhteisöjä. Juridisen yhteisöjäsenen on valittava itselleen edustaja yhdistykseen. Vain fyysiset henkilöt ovat vaalikelpoisia.

4§ – Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenyydestä voidaan erottaa vain, jos jäsen on jättänyt säädetyn jäsenmaksun maksamatta tai rikkonut yhdistyksen toimintaa vastaan tai tahallisesti vahingoittanut yhdistyksen etuja, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Päätöksen erottamisesta tekee hallitus.

5§ – Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6§ – Hallitus

a) Toimittajat ilman rajoja -yhdistyksen hallitus on sen korkein päättävä elin vuosikokouksen väliaikoina. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.b) Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi muuta jäsentä ja kolme varajäsentä. Vain jäsen voidaan valita hallitukseen. Jäsenellä tarkoitetaan fyysistä henkilöä tai oikeushenkilön edustajaa. Hallituksella on oikeus tarvittaessa kutsua lisää jäseniä, jotka osallistuvat hallituksen kokouksiin ja joilla on esitys- ja puheoikeus.c) Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.d) Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.e) Hallitus pitää tilintarkastajien saatavilla yhdistyksen tilit sekä hallituksen ja vuosikokouksen kokouspöytäkirjat, jäsenluettelon ja muut asiakirjat, joihin tilintarkastajat haluavat tutustua. Kun kyse on edellisen toimintavuoden tilintarkastuksesta, ne pitää saattaa tilintarkastajien tarkistettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta.

7§ – Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ – Vuosikokous

a) Vuosikokous on Toimittajat ilman rajoja -järjestön korkein päättävä elin. Vuosikokous on pidettävä kunkin vuoden tammi-toukokuun aikana.

b) jäsenellä on puhe-, ehdotus- ja äänioikeus. Päätökset tehdään yksimielisesti tai äänestämällä. Lukuun ottamatta 10 §:ää päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänestys on avoin. Suljettua lippuäänestystä käytetään, Jos joku jäsen sitä vaatii. Jos äänestys ei koske vaalia, äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan kanta voittaa. Henkilövaalissa vastaava tilanne ratkaistaan arvalla.

c) Kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä kaikille jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

d) Vuosikokouksessa läsnä olevat jäsenet riittävät tekemään kokouksesta päätösvaltaisen.

e) Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Pöytäkirjan tarkistajien valinta
 6. Yhdistyksen vuosikertomus ja selvitys taloudesta
 7. Tilintarkastajien kertomus
 8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 9. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen.
 10. Hallituksen puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten vaali uudelle toimintavuodelle, sekä kolmen varajäsenen vaali.
 11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa vuodeksi taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa vuodeksi.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 13. Kolmen vaalivalmistelijan valinta

9§ – Ylimääräinen vuosikokous

Hallitus saa tarvittaessa kutsua jäseniä ylimääräiseen vuosikokoukseen. Ylimääräinen vuosikokous on päätösvaltainen samoin kuin normaali vuosikokous (§8b).Hallituksen on kutsuttava koolle ylimääräinen vuosikokous myös, jos tilintarkastavat vaativat sitä kirjallisesti tai kun vähintään kymmenen jäsentä /kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kutsu samoin kuin esityslista ylimääräiseen vuosikokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Ylimääräisessä vuosikokouksessa voidaan käsitellä ja ratkaista vain esityslistalla olleet asiat.

10§ – Tilintarkastajat

Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa hallituksen toiminta ja tilit viimeisimmältä toiminta- ja tilivuodelta ja jätettävä hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.

11§ – Vaalivalmistelut

Vaalia valmistelevan on oltava yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen hallituksen jäsen tai hänen varamiehensä ei voi osallistua vaalivalmisteluun. Vaalivalmisteluissa on oltava mukana vähintään kolme jäsentä.

12§ – Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä Kokouskutsussa on kerrottava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta, ja hallitukselle on ilmoitettava asiasta vähintään kolme kuukautta ennen kokousta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Yksittäisellä jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen.